www.anachroon.nl

Voorwaarden


1. Reikwijdte, rechtsgrond en aanvullende regelgeving

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelactiviteiten, evenals alle overige zakelijke contacten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de hypnotherapeut en de cliënt. Deze voorwaarden zijn geldend volgende de terzake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) en is als zodanig gehouden aan de geldende beroepscode, gedragsregels, geheimhoudingsplicht, klachtenregeling, tuchtrecht, verplichting tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overige bepalingen van de NBVH. Indien de therapeut geregistreerd lid is van een andere beroepsvereniging of koepelorganisatie zijn de aanvullende regelgeving van de betreffende beroepsvereniging of koepelorganisatie eveneens van toepassing.

2. Cliëntdefinitie

a) Als cliënt wordt beschouwd degene die de hulp ontvangt. De hulpverlening is de keuze van de cliënt. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn psychosociaal en geestelijk handelen en vrijwaart de behandelend therapeut en de Anachroon Praktijk van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische of anderszins relevante informatie.

b) Bij hulpverlening aan minderjarigen moeten de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) toestemming geven voor de hulpverlening. Indien er sprake is van gedeeld gezag en een gezinssituatie waarbij de ouders gescheiden leven, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te verlenen voor de hulpverlening. Beide ouders worden (al dan niet gezamenlijk) geïnformeerd over de voortgang van de hulpverlening. Hierbij wordt de privacy van de minderjarige gerespecteerd door de therapeut (zie art.9).

3. Kennismaking en intake

a) De eerste afspraak wordt telefonisch of per e-mail gemaakt.

b) Het eerste half uur van de eerste afspraak wordt beschouwd als een kennismakingsgesprek. Indien de cliënt binnen of na dit half uur besluit niet in behandeling te gaan bij de Anachroon Praktijk, worden geen kosten in rekening gebracht.

c) Aansluitend op het kennismakingsgesprek volgt de intake. Hiervoor geldt het normale sessietarief, zoals vermeld op de web site.

d) Gedurende de intake worden de NAW-gegevens, de verzekeringsgegevens, de hulpvragen, afspraken met betrekking tot verdere hulpverlening en diverse overige medische en persoonlijke gegevens over de cliënt op schrift gesteld, welke de basis zullen vormen voor zijn dossier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie art. 9).

 4. Gegevensverstrekking door cliënt

a) Hulpverlening vindt plaats op basis van eerlijkheid, openheid en volledigheid in gegevensverstrekking door de cliënt (zie ook art.2).

b) Afspraken zoals weergegeven op intakeformulier, behandelingsovereenkomst of formulier voor tussentijdse evaluatie zijn bindend voor beide partijen.

5. Afzeggen van afspraken

a) Bij verhindering dient de cliënt dit tijdens kantooruren te melden en wel ten minste één volle werkdag voor de gemaakte afspraak.

b) Verschijnt de cliënt niet op een afspraak of annuleert hij de afspraak niet tijdig, dan is de cliënt honorarium, kosten en/of andere vergoedingen verschuldigd, als had de afspraak plaatsgevonden.

c) Indien de therapeut de afspraak afzegt vervalt de verplichting tot betaling van het honorarium.

6. Stopzetten van hulpverlening

a) De cliënt is gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met in achtneming van artikel 5 en artikel 7, zonder opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

b) De therapeut is gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met in achtneming van artikel 5, met opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

c) Indien de cliënt dit wenst zal de therapeut hem in geval van stopzetting van de behandeling  doorverwijzen naar een collega-hypnotherapeut.

d) Indien de therapeut haar behandeling voor de betreffende cliënt niet geëigend en/of toereikend acht, zal zij hem doorverwijzen naar een collega-hypnotherapeut of andere hulpverlener.

7. Betalingsvoorwaarden

a) De tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NBVH. De tarieven zijn openbaar. De tarieven kunnen door Anachroon Therapie worden gewijzigd. Gedurende een behandeling kunnen de tarieven uitsluitend worden bijgesteld per kalenderjaar.

b) De voorwaarden met betrekking tot betaling staan los van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling.

c) Het honorarium en eventuele overige overeengekomen vergoedingen worden na ontvangst van de maandelijkse factuur binnen veertien dagen voldaan door middel van een bankoverschrijving of  automatische incasso ten bate van de bankrekening van de Anachroon Praktijk.

d) Indien niet is voldaan aan bovenstaande bepalingen van dit artikel is de therapeut gerechtigd een invorderingsprocedure op te starten al dan niet in samenwerking met de beroepsvereniging NBVH. De eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

8. Schade

Schade veroorzaakt door de cliënt voor, tijdens of na de behandeling aan interieur, meubilair, kleding of andere bezittingen van de therapeut dan wel de Anachroon Praktijk kan op de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

9. Privacy en dossiervorming

a) De gegevens betreffende de hulpverlening aan cliënten worden bewaard in dossiers. Voor deze dossiers gelden wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens en regelingen zoals geformuleerd door de beroepsvereniging NBVH.

b) De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier.

c) De hulpverlener verplicht zich tot het respecteren van de privacy. De hulpverlener zal geen inhoudelijke informatie over de cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming.

d) De privacy van een minderjarige cliënt jegens zijn wettelijk vertegenwoordigers (ouders) wordt door de therapeut gerespecteerd. Er wordt geen informatie verstrekt over de inhoud van de consulten als de minderjarige dit niet wil. Voordat de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) worden geïnformeerd, bespreekt de therapeut met de minderjarige cliënt hoe en wat er over de voortgang van de hulpverlening aan de ouders zal worden weergegeven.

e) Indien de hulpverlening gericht is op meerdere leden van een gezin, dan wordt er geen informatie verstrekt over de overige gezinsleden als zij daar niet bij aanwezig zijn of daarvoor toestemming hebben verleend. De therapeut beoogt dan de privacy, rechten en hulpvragen van alle betreffende gezinsleden in het vizier te houden.

f) Indien gegevens uit het dossier die op welke wijze dan ook terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt gebruikt worden in het kader van voorlichting, kennisoverdracht of onderzoek dan gebeurt dit uitsluitend met schriftelijke toestemming van de betrokken cliënt.

g) De computerbestanden die gegevens over cliënten bevatten zijn beveiligd met een wachtwoord.

h) Cliëntendossiers worden bewaard in een afgesloten (berg)ruimte.

i) Bestanden die inhoudelijke gegevens over de behandeling van een cliënt bevatten worden niet per e-mail verzonden, tenzij de cliënt hiertoe mondeling toestemming verleent.

j) Eventuele foto’s of filmbeelden van de cliënt worden binnen de Anachroon Praktijk uitsluitend gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Zij worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden vertoond.

10. Waarneming

Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntencontacten waargenomen door een collega-hypnotherapeut van de collegiale intervisiegroep Affect.